سیاخ دارنگونبه گزارش مظلومین شیمیایی ایران با پیگیری نماینده جانبازان وایثارگران وهمکاری مدیریت روزنامه عصر مردم وموافقت مدیریت برق منطقه فارس درصورت همکاری اموراراضی جهادکشاورزی فارس واگذاری برق به باغداران سیاخ دارنگون مرتفع می گردد.

منبع اصلی مطلب : مظلومین شیمیایی ایران
برچسب ها : سیاخ دارنگون
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : برق پروژه سیاخ دارنگون رویایی گردیده.